Praktikos (kursinių darbų) ir baigiamųjų darbų temos pagrindinių studijų studentams

 

VU FF Kietojo kūno elektronikos katedra

Praktikos (kursinių darbų) ir baigiamųjų darbų temos

pagrindinių studijų studentams

2017/18 m.m. rudens semestras

 

1 Tema: Krūvio pernašos tyrimai daugiasluoksniuose popieriaus dariniuose ir jų dielektrinė spektroskopija klimatinėje kameroje (Charge transfer and dielectric spectroscopy of multilayer paper in climatic chamber).

Aprašymas:

Celiuliozė, kaip biodegraduojanti medžiaga, ir įvairios daugiasluoksnės struktūros gaminamos jos pagrindu yra pritaikomos elektronikos grandynuose, pakeičiant silicio dioksidą lauko tranzistoriuose ir pan. Kadangi sluoksniai santykinai stori, norint išlaikyti atitinkamą elektrinę talpą, medžiagos dielektrinė skvarba turi būti atitinkamai didelė. Darbe bus eksperimen­tiškai tyrinėjamos krūvio pernašos daugia­sluoksniuose popieriaus dariniuose kinetikos, klimatinėje kameroje matuojami dielektrinių parametrų spektrai, o pagal gautus rezultatus bus bandoma sukurti krūvio pernašos modelį bei įvertinti modelio parametrus. Tyrimams naudojame kelias metodikas: a) nuostoviosios elektros srovės arba DC, b) tiesiškai didėjančios įtampos šaltinio komutavimas, c) dozuoto įelektrinimo-išelektrinimo. Dielektrinė spektroskopija atliekama klimatinėje kameroje, todėl išmokstama valdyti atitinkamus prietaisus bei kompiuterines programas

Vadovas: doc. dr. Robertas Maldžius (robertas.maldzius@ff.vu.lt); FF, 622 lab., tel. 8 5 2366052.


2 Tema: Elektrinio lauko pasiskirstymo dinamikos modeliavimas tonerinio atvaizdo perkėlimo srityje (Modeling of the dynamics of the electric field distribution in  toner image transfer nip)

Aprašymas:

Įvairiuose informacijos registravimo bei perkėlimo ant popieriaus įrenginiuose kritinėmis sąlygomis gali vykti elektrostatiniai išlydžiai, dėl to informacija iškraipoma arba prarandama. Iškyla teorinė užduotis: nustatyti elektrinio lauko pasiskirstymo dinamiką (bendruoju atveju, tai nestacionarus uždavinys, kuomet atitinkami dydžiai yra laiko funkcijos) ir popieriaus dielektrinius parametrus, kuomet realizuojamos kritinės sąlygos tonerinio atvaizdo perkėlimo srityje. Uždavinyje, pagal klasikinėje elektrodinamikoje išvedamas formules, gaunama tiesinė lygčių sistema, kurios koeficientai yra atitinkamai apskaičiuojami integralai. Tokios lygčių sistemos sprendžiamos kompiuterine programa (MathCAD, Maple, Delphi) ir keičiant popieriaus dielektrinius parametrus atliekami tonerinio atvaizdo perkėlimo srityje modeliavimai

Vadovas: doc. dr. Robertas Maldžius (robertas.maldzius@ff.vu.lt); FF, 622 lab., tel. 8 5 2366052.


3 Tema: Idealių lygintuvų technologijos

Aprašymas:

Apžvelgti MOP tranzistorių pagrindu padarytų idealių diodų/lygintuvų schemas ir palyginti jų charakteristikas. Sukonstruoti 12V 200A lygintuvą.

Vadovas: doc. Mindaugas Viliūnas (mindaugas.viliunas@ff.vu.lt), NFTMC, A333 kab., tel. 8 5 2234563.


4 Tema: Atsparus perkrovoms elektrometrinis stiprintuvas

Aprašymas:

Naujos konstrukcijos operacinio stiprintuvo ADA4530 pagrindu sukonstruoti miniatiūrinį elektrometrinį stiprintuvą.

Vadovas: doc. Mindaugas Viliūnas (mindaugas.viliunas@ff.vu.lt), NFTMC, A333 kab., tel. 8 5 2234563.


5 Tema: UV spinduliuotės intensyvumo matuoklis su GUVA-C32SM.

Aprašymas:

Skaitmeninio jutiklio GUVA-C32SM pagrindu sukonstruoti UV spinduliuotės intensyvumo matuoklį su skaitmeniniu indikatorium ir USB sąsaja. Ištirti šio prietaiso charakteristikas.

Vadovas: doc. Mindaugas Viliūnas (mindaugas.viliunas@ff.vu.lt), NFTMC, A333 kab., tel. 8 5 2234563.


6 Tema: Polimerinio tirpalo elektrinio laidumo nustatymas nuolatinės srovės režime

Aprašymas:

Verpiant elektrostatiniu būdu polimerinius tirpalus gaunami pluoštai labai plonų siūlų, kurie plačiai naudojami (pavyzdžiui, oro filtrai automobiliuose; vandeniui nepralaidžios, o vandens garams pralaidžios medžiagos; popierių impregnantai darantys popierių nelaidų vandeniui; vaistinių medžiagų nešėjai ir kitos. Siūlų susidarymui didelę įtaką turi tirpalo laidumas pastoviai srovei. Išmatuoti tirpalo laidumą tradiciniu būdu (prijungus pastovią srovę žinomos geometrijos celėje) yra keblu, nes kontaktai poliarizuojasi, vyksta medžiagos skaidymas ir matavimai nėra trumpi, o svarbiausiai nėra tikslūs. Šiame darbe siūlomas metodas leidžia pakankamai tiksliai ir greitai išmatuoti tirpalo elektrinį laidumą pastoviai srovei.

Vadovas: dr. Ringaudas Rinkūnas (ringaudas.rinkunas@ff.vu.lt), NFTMC, C014 kab., 8 5 2234457.


7 Tema: Jonizacijos potencialo nustatymo stendo automatizavimas ir skylių transportinių medžiagų struktūros įtakos energetiniams lygmenims tyrimas.

Aprašymas:

Naudojant Arduino Nano modernizuojamas ir automatizuojamas esamas Jonizacijos potencialo nustatymo stendas ir juo naudojantis, tiriamos naujai susintetintos skylių pernašos medžiagos.

Vadovas: dokt. Egidijus Kamarauskas, (egidijus.kamarauskas@ff.vu.lt); NFTMC, A330 kab., tel. 8 5 2234546.


8 Tema: Skylių pernašos medžiagų, skirtų Saulės elementams, struktūros įtaka jonizacijos potencialui ir Saulės elementų efektyvumui.

Aprašymas: (skirta 1 – 2 studentams)

Tiriamos naujai susintetintos medžiagos, kurios skirtos Saulės elementams. Matuojama jų jonizacios potencialai ir sugertys, taip nustatant energetinius medžiagų lygmenis. Perspektyviausios medžiagos atrenkamos ir panaudojamos perovskitiniuose Saulės elementuose, ir charakterizuojami gautieji elementai.

Vadovas: dokt. Egidijus Kamarauskas, (egidijus.kamarauskas@ff.vu.lt); NFTMC, A330 kab., tel. 8 5 2234546.


9 Tema: Krūvio pernašos tyrimas naujuose vinilkarbazolo dariniuose (Charge transport investigation in new derivatives of vinylcarbazole)

Aprašymas:

Kuriamos naujos medžiagos saulės elementams. Šiame darbe reikia ištirti krūvininkų pernašą jose, įvertinti energetinius lygmenis, palyginti su jau žinomomis šios klasės medžiagomis.

Vadovas: doc. Vygintas Jankauskas (vygintas.jankauskas@ff.vu.lt); NFTMC, A329 lab., tel. 8 5 2234547 / 8 5 2234548.


10 Tema: Lauko efekto tranzistoriai krūvio pernašos įvertinimui naujose organinėse medžiagose (Field effect transistors for evaluation of charge transport in new organic materials)

Aprašymas:

Darbe reikia pasirinkti optimaliausią lauko efekto tranzistoriaus struktūrą bei ją pasigaminti, kurios dėka būtų galima įvertinti krūvininkų pernašos parametrus plačioje aibėje naujų organinių medžiagų.

Vadovas: doc. Vygintas Jankauskas (vygintas.jankauskas@ff.vu.lt); NFTMC, A329 lab., tel. 8 5 2234547 / 8 5 2234548.


11 Tema: Organinių sluoksnių formavimas Langmuir-Blodgett metodu

Aprašymas:

Studentas turės paruošti seminarą (~20min) kursinio tema, susipažinimas su Langmuir-Blodgett metodu, bandomųjų sluoksnių formavimas šiuo metudu, tolimesnės problemtikos formavimas darbo tema, suformuotų sluoksnių interpretavimas, remiantis formavimo metu gauta informacija, taip pat sluoksnių tyrimas spektroskopijos ir kitai metodais.

Vadovas: dokt. Andrius Aukštuolis (andrius.aukstuolis@gmail.com), NFTMC, A301 kab.


12 Tema: Krūvininkų rekombinacijos tyrimas perovskitiniuose Saulės elementuose injekcinio CELIV metodika

Aprašymas:

Injekcinių ir (arba) ekstrakcinių srovių kinetikų analizė yra dažnai pasitelkiama siekiant išsiaiškinti krūvininkų elgseną puslaidininkiniuose sluoksniuose (judris, rekombinacijos sparta ir t.t.), tačiau šių metodikų taikymas daugiasluoksniuose dariniuose yra problematiškas. Šio darbo pagrindinis tikslas yra, pasitelkus injekcinio CELIV metodiką, nustatyti vyraujantį rekombinacijos mechanizmą perovskitiniuose Saulės elementuose, bei patikrinti metodikos patikimumą.  Darbo metu studentas gamins perovskitinius Saulės elementus bei atliks jų fotoelektrinį charakterizavimą.

Vadovas: dr. Kristijonas Genevičius (kristijonas.genevicius@ff.vu.lt), NFTMC, A304 kab., tel. 8 5 223 4553.


13 Tema: Dvigubos injekcijos srovės ir injekcinis CELIV tūrinėse heterosandūrose

Aprašymas:

Tūrinės heterosandūros yra plačiausiai paplitęs organinių Saulės elementų tipas. Šių elementų, kaip ir visų kitų, efektyvumą lemia fotogeneruotų krūvininkų rekombinacija bei pernaša. Šio darbo tikslas yra, nustatyti kaip krūvininkų judriai bei bimolekulinės rekombinacijos redukcijos koeficientas priklauso nuo elemento gamybos sąlygų. Darbo metu studentas gamins organinius Saulės elementus ir atlikinės fotoelektrinį charakterizavimą (Saulės elemento efektyvumo matavimai, dvigubos injekcijos metodika ir t.t.).

Vadovas: dr. Kristijonas Genevičius (kristijonas.genevicius@ff.vu.lt), NFTMC, A304 kab., tel. 8 5 223 4553.


14 Tema: Dažais sensibilizuotų Saulės elementų gamyba bei krūvininkų pernašos tyrimas

Aprašymas:

Dažais sensibilizuotį Saulės elementai išsiskiria savo struktūra – šviesos sugertis juose vyksta itin ploname dažų sluoksnyje. Skilus eksitonams, laisvieji krūvininkai juda skirtingomis medžiagomis, todėl rekombinaciniai nuostoliai tokiose sistemose turėtų būti maži ir stipriai priklausyti nuo titano dioksido morfologijos. Šio darbo tikslas būtų pagaminti dažais sensibilizuotus Saulės elementus ir nustatyti rekombinacijos mechanizmą bei jo spartos priklausomybę nuo titano dioksido morfologijos. Darbas apims bandinių gamybą bei jų charakterizavimą.

Vadovas: dr. Kristijonas Genevičius (kristijonas.genevicius@ff.vu.lt), NFTMC, A304 kab., tel. 8 5 223 4553.


15 Tema: Anizotropinių organinių sluoksnių formavimas ir tyrimai

Aprašymas:

Organinės medžiagos vis plačiau pradedamos naudoti elektronikoje, jau yra sukurti  organiniai Saulės elementai, lauko tranzistoriai, šviesos diodai (OLED). Organinių medžiagų sluoksniuose (skirtingai nuo tvarkingo neorganinio kristalo) molekulės ir jų kompleksai gali išsidėstyti įvairiais būdais, o nuo to labai priklauso ir elektroninės sluoksnio savybės. Šio darbo metu bandysime paveikti šį išsidėstymą sluoksnio gamybos metu (reiškia, gaminsime sluoksnius savo rankomis) ir tirsime, kaip nuo to pasikeitė krūvio pernaša pagamintame prietaise (atliksime seriją elektrinių matavimų).

Vadovas: dr. Nerijus Nekrašas (n7519n@yahoo.com), NFTMC, A301 kab.


16 Tema: Organinių ir neorganinių sluoksnių formavimas purškimo būdu ir jų panaudojimas saulės elementuose

Aprašymas:

Išmokti formuoti sluoksnius purškimo įrenginiu bei atlikti reikiamus įrenginio kalibravimo ar tobulinimo darbus. Organinių ir neorganinių sluoksnių formavimas purškimo būdu, jų charakterizavimas elektriniais, optiniais metodais.

Vadovas: dokt. Jonas Nekrasovas (jonas.nekrasovas@ff.vu.lt), NFTMC, A301 kab.


17 Tema: Magnetinio suktuko projektavimas ir analizė

Aprašymas:

Nykštukiniuose „CubeSat“ rūšies palydovuose, skrendančiuose žemojoje Žemės orbitoje, dažnai naudojami įvairių rūšių elektromagnetai (magnetiniai suktukai). Pasinaudojant jų kuriamo magnetinio lauko ir Žemės magnetinio lauko sąveika, yra valdoma palydovų pasisukimo kryptis. Magnetiniai suktukai būna kelių rūšių: besiskiriantys savo dydžiu, naudojamomis medžiagomis, svoriu ir kt. Tinkamiausias pasirinkimas dažnai nustatomas pagal misijos reikalavimus (technines specifikacijas).

Šio darbo tikslas: suprojektuoti tinkamiausius magnetinius suktukus tenkinančius apibrėžtus projektinius reikalavimus.

Pasiekti darbo tikslui reikės sukurti ar pritaikyti analizinius arba skaitinius įvairių rūšių magnetinių suktukų savybių skaičiavimo būdus. Taikant šiuos būdus suprojektuoti projektinius reikalavimus atitinkančius suktukus.

Vadovas: Vadovas: dr. Liudas Tumonis (liudas.tumonis@ff.vu.lt), NFTMC A309 kab.


18 Tema: Traukos matavimo stalelis centiNiutonų eilės raketiniam varikliui

Aprašymas:

Mažos traukos raketiniai varikliai, naudojami nykštukiniuose „CubeSat“ rūšies palydovuose imami naudoti vis dažniau. Įprastai šių variklių sukuriama traukos jėga tėra centiNiutonų eilės. Tiriant įvairių veikimo būdų mažos traukos raketinius variklius, ypač svarbu išmatuoti jų darbines savybes. Viena esminių variklio savybių – jo tarukos jėga ir jos priklausomybė nuo valdymo signalų.

Šio darbo tikslas: sukurti kompiuterizuotą tarukos stalelį centiNiutonų eilės tarukai matuoti.

Pasiekti tikslui reikės suprojektuoti, sukonstruoti ir sukalibruoti traukos stalelį, sukurti jo elektroninę dalį pajungimui prie kompiuterio.

Vadovas: Vadovas: dr. Liudas Tumonis (liudas.tumonis@ff.vu.lt), NFTMC A309 kab.


19 Tema: Mažos traukos raketinio variklio darbo skaitinis modeliavimas

Aprašymas:

Atliekant „LituanicaSat-2“ palydovo variklio bandymus, kartais stebėtas nestabilus variklio darbo režimas. Paprastas variklio sistemos matematinis modelis leidžia keičiant darbinių parametrų vertes sumodeliuoti įvairius variklio darbo režimus, ir nustatyti pagrindinius veiksnius, lemiančius nestabilų variklio darbą.

Šio darbo tikslas: sukurti paprastą traukos sistemos skaitinį modelį ir pasinaudojus juo ištirti įvairius variklio darbo režimus.

Pasiekti tikslui reikės užprogramuoti matematinio sistemos modelį C++, matlab ar kita kalba, keičiant parametrus ištirti ir aprašyti įvairius galimus sistemos darbo režimus.

Vadovas: Vadovas: dr. Liudas Tumonis (liudas.tumonis@ff.vu.lt), NFTMC A309 kab.


20 Tema: Padėties nustatymo sistemos, naudojančios navigacinius Saulės krypties jutiklius tyrimas

Aprašymas:

Nykštukinių „CubeSat“ rūšies palydoų misijų metu dažnai būtina žinoti palydovo pokrypį Saulės atžvilgiu. Tam įvairiose palydovo vietose įtvirtinti Saulės jutikliai. Sistemos, sudarytos iš tokių jutiklių, savybių ištyrimas yra būtinas apibūdinant ir planuojant palydovo misiją.

Šio darbo tikslas: Sukurti ir ištirti palydovo padėties nustatymo Saulės atžvilgiu sistemą, naudojant paprastus skaitmeninius Saulės jutiklius.

Pasiekti tikslui reikės: išnagrinėti Saulės jutiklių veikimo būdus, suprojektuoti, pagaminti ir ištirti navigacijos sistemą.

Vadovas: Vadovas: dr. Liudas Tumonis (liudas.tumonis@ff.vu.lt), NFTMC A309 kab.


21 Tema: Vakuuminio garinimo proceso automatizavimas

Aprašymas:

Sukurti ir sukonstruoti vakuuminio garinimo procesą automatizuojančią aparatūrą, kuri bus prijungta prie naudojamos vakuuminės garinimo aparatūros ir storio matuoklio. Sukonstruota aparatūra leis kontroliuoti garinimo metalinio sluoksnio storį bei garinimo temperatūros didinimo ir mažinimo greitį. Šis patobulinimas leis apsaugoti metalų garintuvus nuo perkaitimo o tuo pačiu ir prailgins jų tarnavimo trukmę.

Vadovas: dr. Gytis Sliaužys (gytis.sliauzys@ff.vu.lt), NFTMC, A304 kab., tel. 8 5 223 4553.


22 Tema: Invertuotų perovskitinių Saulės elementų gamyba ir tyrimas

Aprašymas:

Šio darbo tikslas yra, išmokti pasigaminti invertuotą perovskitinį Saulės elementą, ir ištirti jo savybes. Gaminant Saulės elementus, studentas išmoks naudotis inertinių dujų kamera, vakuuminio garinimo įranga, ir įsisavins elektrinių bei foto-elektrinių savybių tyrimo metodikom.

Vadovas: dr. Gytis Sliaužys (gytis.sliauzys@ff.vu.lt), NFTMC, A304 kab., tel. 8 5 223 4553.


Susitarus su vadovu, pasirinktą temą prašome registruoti el. paštu julija.gorbaniova@ff.vu.lt (CC nurodant gytis.sliauzys@ff.vu.lt).

Turite nurodyti šiuos duomenis:
jūsų vardas, pavardė
studijų programa
temos pavadinimas

Jeigu sąraše randate užbrauktą temą, tai reiškia, kad ji jau paimta!